Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje,w jaki sposób Salon Koński Świat prowadzony przez spółkę Raptor sp. z o. o.  wykorzystuje informacje o Tobie będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Klientów Salonu Koński Świat oaz odwiedzających Sklep internetowy działający pod adresem www.salonkonskiswiat.pl,  którzy mogą, ale nie muszą, być naszymi Klientami.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy niniejszą Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Raptor zakresu działań będą dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych, przekazanych przez Raptor podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w Sklepie), informacją, którą Klient powinien się kierować, jest przekazana mu w ramach wspominanych działań  klauzula informacyjna.

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Polityce  stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Administrator lub Raptor – Raptor sp. z o. o. mieszcząca się w Konstancinie-Jeziornie przy ul. J. Piłsudskiego 11 lok.211, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS 0000067192; NIP: 5272357368, REGON: 017410905
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.salonkonskiswiat.pl,
 6. Osoba odwiedzająca – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce. Klientem staje się osoba, która dokonała rejestracji w Sklepie

 

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych:

 1. za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.salonkonskiswiat.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;
 2. w oparciu o aktywność Klienta w internecie lub salonie jeździeckim działającym pod adresem przy ul. Piłsudskiego 11 lok. 211, 05-510 Konstancin-Jeziorna

jest Raptor sp. z o. o. mieszcząca się w Konstancinie-Jeziornie przy ul. J. Piłsudskiego 11 lok.211, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS 0000067192;, NIP: 5272357368, REGON: 017410905

Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować  pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: biuro@salonkonskiswiat.pl   lub numerem telefonu: +48 (22) T: 22 402 91 51

Jak dbamy o Twoje  dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Raptor zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Raptor dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. W jakich celach są wykorzystywane Twoje dane osobowe?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Klientów przez Raptor to w szczególności:

 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług (założenia konta w Sklepie internetowym),
 2. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży w Sklepie internetowym,
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 4. prezentowanie reklam, ofert lub promocji produktów lub usług świadczonych przez Raptor, przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
 5. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji produktów lub usług Raptor, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
 6. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania przez nich ze Sklepu internetowego należącego do Raptor;
 7. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;
 8. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów.


  3. Z jakich informacji o Tobie korzysta Raptor?

 Raptor może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów:

 • korzystających ze Sklepu internetowego:
  1. dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień lub dokonywaniu zakupów w Sklepie (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej ) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu;
  2. dane osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
  3. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, lub  stacjonarnym salonie jeździeckim należącym do Raptor, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu, lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych,
 • uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Klient przekazuje Raptor każdorazowo wskazane w formularzu dane osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • uzupełniając dane zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Raptor w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Raptor każdorazowo wskazane w formularzu dane osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
4.Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie  internetowym  www.salonkonskiswiat.pl jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu internetowego na przykład do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, rejestracji konta, zapisania się do Newslettera.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w formularzu Sklepu (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w regulaminie danej usługi świadczonej przez Raptor. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, zawieraniu umowy sprzedaży w Sklepie internetowym www.salonkonskiswiat.pl, jak również przy zapisywaniu się na Newsletter. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z Twoja reklamacją podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach Newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Raptor (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W pozostałych (innych) celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Raptor, np. gdy na podstawie przepisów podatkowych lub rachunkowych Raptor rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Raptor lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6.Czy Twoje  dane podlegają profilowaniu i co to oznacza?

Raptor na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy  www.salonkonskiswiat.pl oraz czy i jakie produkty kupuje salonie jeździeckim należącym do Raptor. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Raptor z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

7. Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Raptor wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym.

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Raptor, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie,  jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Raptor korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w kolejnych punktach niniejszej Polityki.

8. Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

W ramach korzystania przez Raptora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Raptorem.

9. Jakie prawa przysługują naszym Klientom?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
 2. przetwarzanie jego adresu e-mail w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail.
 3. przetwarzanie jego danych kontaktowych, tj. adresu e-mail w celu otrzymywania powiadomień o zmianie statusu zamówień Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail.
 4. przetwarzanie numeru telefonu w celu przesyłania przez Administratora SMSów z powiadomieniami o rozpoczynających się promocjach,
 5. prawo do wniesienia:
  1. sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
  2. uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta;
 6. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 7. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 8. prawo do usunięcia danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania;
 9. prawo do przenoszenia danych, udostępnionych nam przez Klienta w formacie do odczytu maszynowego;
 10. prawo ograniczenia przetwarzania danych, w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  1. jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
  2. jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz abyśmy je usunęli;
  3. jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;

Ze swoich uprawnień Klient  może skorzystać poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie. Raptor  w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

10.Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu internetowego należącego do Raptor (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu internetowego), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

 1. dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. rachunkowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Raptor do ich przetwarzania;
 2. dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Raptor jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Raptor, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres.

11. Czy będą do Ciebie przesyłane informacje handlowe?

Raptor posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail).

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Raptor może przekazywać Klientowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez adres email lub numer telefonu komórkowego.

Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), Raptor będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

12. Pliki „cookies”

Kogo dotyczą pliki „cookies”?

W związku z tym, że stosowana przez Raptor technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Sklep internetowy należące do Administratora,  poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze Sklepu internetowego, niezależnie czy pozostają jego Klientami (składają zamówienia,  lub posiadają Konto) czy też są tylko osobami je odwiedzającymi.

Z jakiej technologii korzystamy?

W Sklepie wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań osoby odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Raptor. Podczas wizyty w Sklepie internetowym, mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie osoby odwiedzającej.

W związku z tym, że Raptor może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

Czym są pliki „cookies”?

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia osoby odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Raptor może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania ze Sklepu, przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu internetowego (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora osoby odwiedzającej umożliwia działanie aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanej osoby odwiedzającej.

Czy pliki „cookies” zbierają  dane osobowe?

Sklep stosuje pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia osoby odwiedzającej- pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację osoby odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie - a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej podczas pierwszej wizyty w Sklepie internetowym.

Na jakiej podstawie prawnej Raptor stosuje pliki „cookies”?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez osobę odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o osobach odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies, w tym naszych partnerów, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części Sklepu mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Raptor, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Raptor poprzez ich dostosowanie do preferencji osób odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Raptoru.

Do czego Raptor używa plików „cookies”?

Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić osobie odwiedzającej korzystanie ze Sklepu internetowego, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji.

Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej osobie odwiedzającej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i wyraziła zgodę na takie działanie).

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie możliwe jest zapoznawanie się przez Raptor z preferencjami osoby odwiedzającej  - np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Sklep oraz czy i jakie produkty kupuje w stacjonarnym salonie jeździeckim należącym do Raptor. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania naszych Klientów oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie osobom odwiedzającym  reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań.

W oparciu o pliki cookies Raptor posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do osób odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Sklep internetowy, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych

Czy możesz się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików „cookies”?

Osoba odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Raptoru podejmowanym w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody przez osobę odwiedzającą, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jej preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakiego rodzaju pliki „cookies” są przez nas używane i czy są one szkodliwe?

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej  ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

W Sklepie internetowym należącym do Raptor stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 1. cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Państwa urządzeniach do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z Państwa urządzenia.
 2. cookies stałe: nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez Raptor w przyszłości.

Jak długo informacje zebrane przez pliki „cookies” będą przechowywane?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w pkt. 12 Polityki.

Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące osoby odwiedzającej  niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Raptor może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Raptor do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca miała wobec Raptor jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Raptor lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Stosowane przez Raptor pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osoby odwiedzającej podczas korzystania ze Sklepu internetowego należącego  do Raptor. Raptor współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu osoby odwiedzającej , zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie osobie odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Raptoru wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla osoby odwiedzającej  bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Raptorem dostarczają treści reklamowe do osób odwiedzających.

W ramach działalności marketingowej Raptor korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookie:

 • Google AdWords
 • Google Analytics

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”?

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Twojego urządzenia  zgodnie z      instrukcją producenta Twojej przeglądarki internetowej. Możesz również zablokować dostęp plików cookies do Twojego urządzenia poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki. Zablokowanie „ciasteczek” uniemożliwi zalogowanie czy zakupy w sklepie.

13. Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej chwili można skontaktować się z Raptorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Raptoru wskazany na wstępie Polityki w pkt.1 , bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki w pkt.1

14. Jak Raptor zabezpiecza Twoje dane osobowe ?

Raptor uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

Raptor  stosuje  następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Certyfikat SSL na stronach Sklepu , na których podawane są dane osobowe.
 3. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu internetowego,
dostęp do Konta w Sklepie internetowym, jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

15. Odnośniki do innych stron internetowych

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Raptoru.

16. Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona?

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych,  technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.